ANUNȚ

PRIVIND SELECȚIA PREALABILĂ ÎN VEDEREA DESEMNĂRII, PE UN POST VACANT, A UNUI  MEMBRU  ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ,,SALPREST” S.A. LUGOJ

 

 

          S.C. SALPREST S.A. LUGOJ, organizează, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, stabilit prin hotărâre a Consiliului de Administrație al societății, selecția prealabilă în vederea creării listei scurte a candidaților pentru ocupare postului vacant de administrator în Consiliul de Administrație al S.C.,,Salprest S.A.” Lugoj.

          Evaluarea/selecția prealabilă se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G.109/30.11.2001, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, a H.G.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de selectie pentru intocmirea listei scurte de până la

5 candidați pentru fiecare post, a  clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor O.U.G. 109/2011, ale legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj aplicabile.

 

A.   Procedura de selecție prealabilă cuprinde  etapele :

-         Etapa I     – depunerea dosarelor de către candidați;

-         Etapa II    – selecția dosarelor de înscriere;

-         Etapa III – interviul, pentru candidații declarați ,,admisi,, după selecție;

     Lista scurtă de până la 5 candidați va fi inaintată, cu raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, Consiliului Local al Municipiului Lugoj, pentru validarea propunerii de membru în consiliul de administrație al S.C. ,,Salprest S.A.”

 

B.   Criteriile de selecție sunt:

1.     Îndeplinirea condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului de candidat;

2.     Să-și poată  îndeplini cu succes mandatul de administrator;

3.     Să aibă capacitatea de asumare a responsabilității și să dea dovadă de integritate;

4.     Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg;

 

C.   Condiții de participare :

-         cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

-         experiență în administrarea/managementul societăților comerciale profitabile, din domeniul  de activitate al salubrizării, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat, în cel puțin un exercițiu financiar încheiat cu profit;

-         studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

-         domiciliul stabil /rezident în România;

-         apt din punct de vedere medical;

-         nu face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice;

-         nu au condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals și uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracțiuni prevăzute de legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

-         nu are exercitate, concomitent,  mai mult de 5 mandate de administrator sau membru al consiliului de administrație în societăți al căror sediu se află pe teritoriul României.

 

D.   Dosarul de candidat trebuie să conțină, obligatoriu :

1.     curriculum vitae (model european conform H.G.1021/2004);

2.     cazier judiciar;

3.     copii legalizate ale actelor de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor, eliberată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor)

4.     copia actului de identitate;

5.     adeverință doveditoare a vechimii în muncă;

6.     adeverință care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult două luni anterior depunerii dosarului de candidat(adeverința va conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

7.     declarație pe proprie răspundere prin care candidatul confirmă că nu se află intr-una din situațiile prevăzute la art.6 din O.U.G. 109/2011;

8.     declarație pe propria răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție, precum și pentru verificarea informațiilor furnizate;

9.     proiectul unui plan de administrare care să conțină o propunere de strategie de administrare a societății pentru care se aplică (maxim două pagini). Proiectul va fi considerat oferta tehnică, în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011;

 

     Candidații vor  depune dosarul complet, cu documentele solicitate, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului ( 06.12.2016), la secretariatul  S.C. ,,Salprest S.A.” Lugoj, str. Plopilor nr.22, în plic închis; pe plic se va menționa ,, candidat pentru locul vacant de membru în consiliul de administrație al S.C.,,Salprest S.A.” Lugoj, precum și numele, prenumele, adresa de domiciliu,  numărul de telefon și adresa de mail a candidatului,,

 

     La depunerea dosarului, candidații vor primi un număr de înregistrare.

     Rezultatul selecției dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea dosarelor pe site-ul www.salprestlugoj.ro

 

     După afișarea rezultatelor selecției candidații respinși vor putea depune contestație în termen de o zi de la afișarea rezultatelor.      Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de rezolvare a contestațiilor numită prin Hotărâre a Consiliului de Administrație al S.C.,,Salprest S.A.” Lugoj.

 

     Candidații declarați admiși după Etapa a II-a vor face parte din lista scurtă de până la 5candidați pentru postul de membru în consiliul de administrație al societății.

     Aceștia vor depune în scris la secretariatul societății, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte, o declarația de intenție.

     Selecția finală a candidaților aflați pe lista scurtă se face pe bază de interviu, organizat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.  

     Data, ora și locul desfășurării interviului va fi comunicată telefonic fiecărui candidat în parte.

 

     Numirea efectivă  ca membru în Consiliul de Administrație al S.C.,,Salprest S.A.” Lugoj se va face exclusiv de către Consiliul Local al Municipiului Lugoj, pe baza raportului pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia,  întocmit de către  Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

 

     În situația în care, după finalizarea procedurii de selecție Comitetul de Nominalizare și Remunerare, nu poate înainta raportul cu cel puțin un candidat, la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj se va relua procedura conform dispozițiilor legale.